Regulamin promocji #dowyborudokoloru.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady promocji „Do wyboru, do koloru” zwaną dalej „Promocją”.

 2. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Regulamin promocji udostępniony jest wszystkim zainteresowanym w serwisie internetowym www.witman.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 4. Organizatorem Promocji jest Witman Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 493, zwany dalej „Organizatorem”.

 5. Wszelką korespondencję związaną z Promocją należy kierować na adres Witman Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 493, 80-309 Gdańsk.

§2 Uczestnictwo w promocji

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 2. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, która zadeklaruje uczestnictwo w Promocji oraz spełnia łącznie następujące warunki:

 4. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania vouchera, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§3 Termin

 1. Promocja rozpoczyna się dnia 14.04.2020 o godz. 09:00 i trwa do dnia 30.06.2020 do godz. 19:00.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w terminie wcześniejszym niż podany bez podania przyczyny.

§4 Zasady promocji

 1. Warunkiem udziału w Promocji, jest zakup przez Uczestnika promocji nowego samochodu z rocznika 2019 w Mercedes-Benz Witman przy Al. Grunwaldzkiej 493 80-309 Gdańsk,

 2.  Łącznie z zakupem samochodu Uczestnik otrzymuje voucher (załącznik nr 1) na wykonanie przez Organizatora bezpłatnej usługi zewnętrznej aplikacji folii na zakupionym samochodzie w wybranym kolorze (załącznik nr 2).

 3. Realizacja vouchera musi nastąpić do dnia 31.12.2020

 4. Voucher należy zrealizować w Mercedes-Benz Witman przy Al. Grunwaldzkiej 493, 80-309 Gdańsk

 5. Voucher nie podlega wymianie na inną usługę ani spieniężeniu.

 6. Voucher jest jednorazowy.

 7. W razie stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości uzasadniających przypuszczenie, że doszło do naruszenia przez Uczestnika zasad systemu promocyjnego, opisanego w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji.

§5 Zasady gwarancji

 1. Organizator udziela gwarancji na okres 12 miesięcy na aplikację folii.

§6 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator przy realizacji Promocji nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej lub nieprawidłowości związane z działaniem osób trzecich.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Promocji w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

 3. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w trakcie trwania Promocji, Organizator może dokonać zmiany treści Regulaminu oraz warunków Promocji.

 4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami Promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Gdańsku.